ارسن نیایشگاه آتش در بندیان، درگز

مجموعه‌ای فضاهای گوناگون برای نیایش آتش مقدس

ارسن نیایشگاه آتش در بندیان (پس از رهبر) - معمارفاپاسخ بدهید