شیت بندی مجتمع تجاری ورزشی
Posted by on Nov 5, 2014 in sketch | ۱ comment

شیت بندی مجتمع تجاری ورزشیOne Responseto ““شیت بندی راندو مجتمع تجاری – ورزشی”

  1. محسن says:

    سلام |، بطور معمول معماران توجهی به سازه ندارند لذا طرحهای معماری فاقد کیفیت لازم برای طراحی سازه میباشند . البته انتظاری از معماران برای طراحی سازه نیست اما اصول اولیه طراحی سازه برای خلق اثری کامل لازم است. در این خصوص طرحی در دست اقدام دارم تا طراحی سازه به زبان بسیار ساده و کاربردی برای معماران ارائه شود.
    واقعا برخی طرحهای معماری بدلیل عدم امکان جانمایی سازه دچار تغییرات گسترده میشوند.
    بنده هنگام طراحی معماری همزمان به طرح سازه و تاسیسات هم فکر میکنم لذا طرحها هیچوقت دچار تغییر نمیشوند بلکه هر دو مقوله بسیار خوب هماهنگ میشوند و مالکان و سازندگان رضایت کامل دارند.

Leave a Reply