تختگاه شهر ساسانی گور در گزارش اوژن فلاندن و پاسکال کوست
Posted by on Apr 1, 2019 in MemarFa | ۰ comments

این تختگاه بنا بر منابع سده‌های نخستین اسلامی، جایگاه و تختگاه اردشیر پاپکان، بنیان‌گذار فرمانروایی ساسانیان بود و «تخت‌نشین» یا «طربال» نامیده می‌شد.

تختگاه شهر ساسانی گور در گزارش اوژن فلاندن و پاسکال کوستLeave a Reply