آلوین تافلر به عنوان یکی از پیشگامان جهانی تغییر و تحول شناخته می شود. او با وسواس زیادی همواره از نگارش کلماتی همچون «روند» و «پیش بینی» در نوشته هایش اجتناب می ورزد و بر این نکته اصرار می کند که هیچ کس به درستی نمی تواند بگوید که در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. کار ویژه  تافلر ارایه  مفهومی از اثرات تغییر است. این امر  ریشه در دانایی، فن آوری، هنر و توانایی برخورد با نتایجی است که زمانی حاصل می شوند که تغییرات پیچیده  تکنولوژیکی و اجتماعی بر نگرش ها و منافع گسترده تاثیر می گذارند.

 Leave a Reply